Tauron Nowa Muzyka Katowice
STRONA ARCHIWALNA TAURON
NOWA MUZYKA KATOWICE 2017

Regulamin

Regulamin imprezy:
Tauron Nowa Muzyka Festiwal 2017, Katowice, Nowe Muzeum Śląskie (była KWK Katowice)
Katowice – ul. Dobrowolskiego 1.
Organizator: More Music Agency

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej : „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013 poz. 611) oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z póź. zm.).
 2. Regulamin wydany jest przez More Music Agency A. Godziek, A. Pomian Spółka jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 26a/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000324623 (zwaną dalej „Organizatorem”), Organizatora imprezy pod nazwą: Tauron Nowa Muzyka Festiwal 2017, która odbędzie się w dniach 7 – 8 lipca 2017 r. w Katowicach na terenie Nowego Muzeum Śląskiego (zwana dalej „Imprezą”).
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.Jednocześnie każda osoba decydując się na udział w Imprezie akceptuje wszystkie postanowienia i warunki Regulamin, obiecuje stosować się do jego założeń oraz uzyskuje świadomość o wszelkich konsekwencjach wynikających z odstępstw i złamań zasad Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

II. DEFINICJE
Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają co następuje:

 • „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);
 • „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszonej na trwałe na ręce, wzór opaski ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
 • „Sektory” oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (i) Strefa Imprezy, (ii) Strefa VIP, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu i wydania stosowanie do tego odpowiedniego Identyfikatora;
 • „Służby porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazw wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy
 • „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu Nowego Muzeum Śląskiego – tereny byłej Kopalni Węgla Kamiennego KWK Katowice, na których przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza musi zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą; a także tereny innych obiektów, na których odbywać się będą imprezy towarzyszące Imprezie (pełna lista tych miejsc zgodnie z programem Imprezy dostępna jest na stronie organizatora www.festowalnowamuzyka.pl);
 • „Uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu; Uczestnikiem może być także osoba małoletnia, pod opieką osoby dorosłej:
  • do 10 – tego roku życia, po nabyciu Biletów przez osobę dorosłą, bez konieczności zakupu osobnego Biletu;
  • powyżej 10 – tego roku życia, po nabyciu odpowiedniego Biletu.

III. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży dostępna jest na stronie www.festiwalnowamuzyka.pl.
 2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.
 3. Sponsorzy, Patroni Medialni, a także wybrani przedstawiciele mediów (radio, telewizja, prasa), wyłącznie za zgodą Organizatora, mogą organizować konkursy, w których nagrodę stanowić będą imienne Bilety wstępu na Imprezę.Bilet wygrany w konkursie może być wykorzystany wyłącznie przez zwycięzcę, nie może być odstąpiony osobie trzeciej i podlega wymianie na Identyfikator po okazaniu Biletu oraz dowodu tożsamości. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zasady i przebieg Konkursów określają odrębne regulaminy.
 4. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 133 ustawy z dn. 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezę artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywnie. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 5. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilety nabyte z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora (lub jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie za sobą ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator, a tym samym odmowę wstępu na Imprezę.
 6. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna (z potwierdzoną grupą inwalidzką) chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia odrębnego Biletu.
 7. Zakupione bilety/karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

IV. WSTĘP NA IMPREZĘ

 1. Prawo wstępu na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej przy sobie dowód tożsamości oraz ważny Bilet, który przy pierwszym wyjściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe powtórne wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z Identyfikatorem umocowanym na trwale na ręku.
  W przypadku, gdy Uczestnikiem jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę, w punkcie informacyjnym podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią według wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoby małoletnie w wieku 15-18 lat by móc uczestniczyć w Imprezie, bez nadzoru osoby dorosłej, są zobowiązane do dostarczenia oświadczenia wyrażającego zgodę na ich udział w Imprezie, podpisanego przez ich opiekuna prawnego do punktu informacyjnego. Pobierz formularz: TNMK2017 – oswiadczenie opiekuna (03.07)
 2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, określonych w ust. 1 powyżej, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom:
  a. wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
  b. wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dn. 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
  c. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  d. które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt V.9 Regulaminu,
  e. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  f. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 3. Niezależnie od powyższego, Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  a. nie posiadającym Identyfikatora,
  b. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  c. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  d. posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki, puszki, butelki itp. – nie dotyczy Uczestników wchodzących na Teren Imprezy z dzieckiem, jeżeli wnoszone przez nich pojemniki służą i są niezbędne do podania dziecku posiłku,
  e. nie posiadającym dokumentu tożsamości,
  f. zachowującym się w sposób nieodpowiedni (sugerujący pozostawanie pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych lub odurzających, agresywnych, niekomfortowych dla innych widzów).
 4. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpieczne należy do Służb Porządkowych i Informacyjne.
 5. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

V. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  a. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  b. powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego ich pracę;
  c. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego;
  d. zmianę miejsca imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika ds. bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszelkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy itd. Uczestnicy zobowiązani są korzystać do pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Uczestniczy Imprez oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator przez cały czas trwania Imprezy. Brak Identyfikatora, lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu Informacyjnego przy bramie Imprezy, gdzie uszkodzony Identyfikator zostanie wymieniony na nowy i zapięty na ręce. Wymianie podlega wyłącznie Identyfikator uszkodzony na Terenie Imprezy.
 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer video oraz innego sprzętu nagrywającego audio – video.
  Na Teren Imprezy można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe oraz tradycyjne amatorskie aparaty kompaktowe. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie np. lustrzanego małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio – i wielkoformatowych itd.
 6. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprez, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to osób niewidomych lub niepełnosprawnych, które wymagają pomocy psa przewodnika.
 7. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalność handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 8. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 9. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a. sprawdzenia uprawnień do przebywania na Imprezie,
  b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt IV.2.e i IV.3.d lub pkt V.5 Regulaminu,
  d. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwanie ich do opuszczenia Imprezy,
  e. wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującymi się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w wypadku niewykonania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia Imprezy,
  f. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
  g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 10. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 11. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
  a. ręczne wykrywacze metalu,
  b. wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
  c. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 12. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych dokonuje przez:
  a. sprawdzanie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikatora,
  b. porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 15. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem z uwagi na jego naruszenie lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 16. Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany na Terenie Imprezy: 4 sceny koncertowe; Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne).
 17. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
  a. Zaplecze techniczno – socjalne,
  b. Widownia,
  c. Strefa gastronomiczna,
  d. Strefa dla dzieci
  e. Zespoły wejścia głównego,
  f. Punkty Sanitarne,
  g. Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
  h. Camping.
 18. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego m.in. poprzez:
  a. zapewnienie znajomości rozmieszenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi, Organizatorów i Służby Porządkowe,
  b. zagwarantowanie przeszkolenia Służb Porządkowych w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 19. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 20. Formą płatności obowiązującą na Terenie Festiwalu oraz na Terenie Strefy Gastronomicznej są bony towarowe i/lub karty zbliżeniowe PayPass. Pieniądze na bony można wymieniać w oznakowanych punktach na Terenie Festiwalu.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych przyczyn, a nadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji, rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy proszeni są o przybywanie na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Organizator informuje, iż Sala Kameralna NOSPR ma ograniczoną liczbę miejsc. Posiadanie ważnego biletu/karnetu nie gwarantuje wstępu na koncert. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników wstęp do sali będzie limitowany, decyduje kolejność wejść. Nie istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsc.
 3. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będę używane światła stroboskopowe.
 4. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 5. Na Terenie Imprezy znajdować się będzie Strefa dla Dzieci czynna w piątek 7 lipca i w sobotę 8 lipca w godzinach 17:00 – 22:00 dostępna dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

VII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
  More Music Agency
  ul. Wojewódzka 26a/3
  40 – 026 Katowice
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VIII. PRZEPISY KARNE

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywnie nie niższej niż 2.000,00 zł.
 2. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000,00 zł.
 3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dn. 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowe niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  a. na stronie internetowej Festiwalu – www.festiwalnowamuzyka.pl,
  b. w punktach sprzedaży Biletów,
  c. w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy,
  d. w kasach biletowych.
 4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. VII.1 na piśmie, przesyłką poleconą.
 5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, które obowiązują uczestników Imprezy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terenie RP.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2017 r..